การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ของกองทัพอากาศ" ปี ๖๑พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ของกองทัพอากาศ"

จัดดำเนินการโดย ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นการอบรมด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก นขต.ทอ. ๓๐ คน ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

อาคารหอสมุด ทอ. ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๖๑