การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรผู้ทำสัมภาษณ์ นตท.ในส่วน ทอ. ปี ๖๐พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ นตท.

ในส่วน ทอ." จัดดำเนินการโดย ศทบ.ยศ.ทอ. ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ. ชั้น ๓ อาคารหอสมุด ทอ. ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐