สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๖๐สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๖๐ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ก.ย.๕๙