สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๕๙ (ครั้งที่ ๒)


 


สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๕๙ (ครั้งที่ ๒) ณ หอสมุด ทอ.ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค.๕๘