สัมมนา ศทบ.ยศ.ทอ.น.อ.น้อย ภาคเพิ่ม ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และข้าราชการได้เข้ารับการสัมมนาในห้วข้อ เรื่อง จิตวิทยา(วิภาววิสัย)กับการคัดเลือกบุคคล

โดยมี น.ท.หญิงวัลลภา อันราดา เป็นวิทยากร ณ อาคารศูนย์ทดสอบบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๔