ดูงานประเทศ SINGAPORE


 


    น.อ.นพนันทพงศ์ พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ Rupublic of Singapore Air Forece (RSAF)

เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ มิ.ย.๕๗