ดูงานประเทศ AUSTRALIA


 


      น.อ.นพนันทพงศ์  พิซิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะ ศึกษาดูงานที่ Defence Force Recruting  Centre (DFR)

เพื่อเก็บข้อมูลประกอบ โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกำลังพลที่เหมาะสมกับการเป็นนักบิน

ของ ทอ. เมื่อวันที่ ๑๘-๒๒ พ.ค.๕๗ ณ ประเทศออสเตรเลีย