ดูงานประเทศ MALAYSIA         น.อ.นพนันทพงศ์  พิซิตชโลธร และคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ Malaysia เมื่อวันที่ ๑๙-๒๓ ม.ค.๕๗