ฝูงบิน 435TH FIGHTER TRAINING SQUADRONน.อ.นพนันทพงศ์  พิซิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะ ศึกษาดูงานที่ ฝูงบิน 435 Instructor to Fighter Fundamental Squadron ประจำการที่

Randolph AFB เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกำลังพลที่เหมาะสมกับการเป็นนักบินของ ทอ.

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.- ๕ พ.ค.๕๗ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา