ทดสอบวิภาววิสัยแก่ข้าราชการเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาหลักสูตร ณ ต่างประเทศศทบ.ยศ.ทอ.ได้ทำการทดสอบวิภาววิสัยแก่ข้าราชการเพื่อคัดเลือกรับทุน การศึกษาหลักสูตร ณ ต่างประเทศ ตามโครงการศึกษา

ในต่างประเทศของ ทอ. ประจำปี ๕๙-๖๐ ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ชั้น ๓ หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๙