พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน


 


พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
ร.ต.หญิง อาทิตยา พูลรัตน์ เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ท.หญิง อาทิตยา พูลรัตน์
และ จ.อ.อดิพงษ์ ลาภมูล เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ พ.อ.ต.อดิพงษ์ ลาภมูล
ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๖๕