พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนน.อ.สุริยา ราชขันธ์ ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
 พ.อ.ท.อนุวัฒน์ สีแสง 
ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ ณ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๕